GÜNCELLENDİ****KAYIT YENİLEME ve DERSE KAYITLANMA

GÜNCELLENDİ****KAYIT YENİLEME ve DERSE KAYITLANMA

24 Şubat 2021

 

 

Enstitümüz Harç Ödemeleri ve Ders Kayıtlarında sistemsel sorunlar nedeni ile aksama olmuştur.
 
Bu nedenle harç ödemeleri ve ders kayıtları 26.02.2021 tarihinde başlayacak ve 05.03.2021 mesai bitimine kadar devam edecektir.
 
Ders - ekleme-bırakma ile danışman onayları ise 08 - 12.03.2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
 

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

 

KAYIT YENİLEME ve DERSE KAYITLANMA

Kayıt Yenileme Tarihleri İçin Aşağıdaki Linki Takip Ediniz…….

https://oidb.ibu.edu.tr/ders-kayitlari

 

Yeni kayıtlanan öğrenciler için varsayılan Öğrenci Şifreleri Başında Büyük Og harfleri ve devamında Yerli Öğrenciler için TC Numaraları, Yabancı Öğrenciler için Aday Numaraları Olacak Şekilde Oluşturulmaktadır. Kullanıcı adları, başvuru esnasında sisteme girilen E-posta adreslerine gönderilecektir.

Yüksek Lisans ve Doktora programlarına yeni kayıt yaptıran ve devam etmekte olan öğrencilerin her yarıyıl akademik takvimde belirtilen sürelerde danışmanlarının gözetiminde Bilgi Yönetim Sistemi (http://ubys.ibu.edu.tr/) üzerinden DERSE KAYITLANMA işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Öğrenciler, kayıt yenileme gibi öğrencilikle ilgili işleminin tamamından ve takibinden sorumludur. Ekle/sil dönemi bittikten sonra ders kayıtlarında hiçbir şekilde değişiklik ve yeni ders kaydı yapılmaz.

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kayıtlı normal öğrenim süresi içerisindeki öğrenciler için; 2012/3584 sayılı Bakanlar  Kurulu  Kararı ile I. Öğretim harçları  kaldırılmış olup, Bilgi Yönetim Sistemi (http://ubys.ibu.edu.tr/ ) üzerinden DERSE KAYITLANMA (Ders/Tez/Uzmanlık Alan Dersi) işlemlerini yapmaları gerekmektedir. 

Bakanlar Kurulu Kararının Madde 11/3’de göre “Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (çift ana dal programları hariç olmak üzere) kayıt yaptırmaları halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına kayıtlı normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin (Yüksek Lisans 5. ve sonrası dönemler, Doktora için 9. ve sonrası dönemler); harç ödemeleri gerekmektedir. 

Öğrenciler öğrenim ücreti ödemelerini Türkiye İs Bankası aracılığı (yurt içindeki her hangi bir şubesi, bankamatikler, internet şubesi, telefon şubesi) ile öğrenci numaralarını beyan ederek ödeme yapabilirler.

Derse kayıtlanmayan öğrenciler; kayıt yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz ve kayıt yenilemediği dönem öğrenim süresinden sayılır.

Bilimsel Hazırlık programına tabi tutulacak öğrenciler BAİBÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği uyarınca; bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. 

Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bilimsel Hazırlık programını başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin kaydı silinir.

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora (yeterlik sınavına girecek öğrenciler  de dahil)  programlarında tez danışmanı atanmış olan öğrencilerin danışman atamasını izleyen dönem başından itibaren Tez Çalışmasına ve açılmışsa tez danışmanının Uzmanlık Alan Dersine kayıtlanması zorunludur.

Ders dönemindeki Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri; Derse kayıtlanma işlemini gerçekleştirmeden önce muhakkak danışman öğretim üyesi ile görüşerek kayıtlanacağı dersleri belirlemelidir. Danışman öğretim üyesi; öğrencinin kayıtlandığı derslerde eksiltme, arttırma ya da değişiklik yapma yetkisine sahiptir.  Danışman onayından sonra ders değişikliği yapmak mümkün değildir.  

Öğrenciler, alacağı dersleri öncelikle izlediği programın dersleri arasından almalıdır. İhtiyaç olması halinde çalışma konusu ile ilgili olmak kaydıyla, danışmanın önerisi ve EADB’nin onayı ile izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere kayıtlı olduğu enstitünün diğer programlarından ders alabilir.

 

Öğrenciler daha önce alıp başarısız oldukları derslerin yerine danışmanınca eşdeğer kabul edilen bir dersi alabilir. Ancak bunu UBYS’de belirtmeleri gerekir.

 

BAİBÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 8 gereği tezli yüksek lisans öğrencilerinin birinci yarıyılın başında ya da en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora öğrencilerinin en geç ikinci yarıyılın sonuna kadaröğrencinin tercihi, öğretim üyesinin uzmanlık alanı ve danışmanlık yükü” dikkate alınarak tez danışmanlarının atanması gerekmektedir."

 

Öğrenciler kayıtlı oldukları program dışında bir programdan, Üniversiteden  ders almak istiyorlarsa Başka Üniversiteden/Enstitüden  Ders Alma Dilekçesini , Enstitümüzün başka bir programından ders almak istiyorlarsa “Kayıtlı Olunan Program Dışından Ders Alma Formunu  aşağıdaki açıklamaları dikkate alarak hazırlamalı ve Enstitü Müdürlüğüne teslim etmelidir.

1-      Öğrencinin izlediği program dışındaki BAİBÜ Enstitüsü programlardan ders yüküne sayılmak üzere alacağı derslerin toplam kredisi, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini aşamaz.

2-      Öğrenci danışmanın teklifi, EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında (diğer enstitüler/diğer üniversite enstitüleri) verilmekte olan derslerden en fazla iki ders alınabilir. Bu durumda öğrenci ilgili EADB’na dilekçe  ile başvurmalı ve anabilim dalı başkanlığınca form ADAK Kararı ve üst yazı ile Enstitüye gönderilmelidir.

3-      Yüksek lisans öğrencileri danışmanın önerisi ve EADB’nin onayı ile lisans programlarından en çok iki ders alabilir. Lisans programlarından alınacak derslerde mezuniyet aşamasında AKTS problemi yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. 

4-      Kayıtlı olunan program dışında bir programdan alınacak derslere ilişkin formlar üst yazı ile Enstitüye gönderilecek ve Enstitü Öğrenci İşleri tarafından öğrencilerin üzerine atanacaktır. Ancak derslerin alınmasının uygun olup olmadığının kontrolü danışmanları tarafından yapılacaktır. 

5-      Öğrenim dili İngilizce olan lisansüstü program öğrencilerinin öğrenim dili dışında bir dilden alacakları dersler ders yüküne sayılmaz.

6-      Enstitüye 2015-2016 Güz dönemi ve sonrasında kayıt yaptıran doktora öğrencilerinin “Seminer (Seminar)” dersi almaları zorunludur. 

7-      Enstitüye 2016-2017 Güz dönemi ve sonrasında kayıt yaptıran tüm öğrencilerin kendi programlarında yer alan “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği (Scientific Research Techniques and Publication Ethics)”dersini almaları zorunludur.

8-      Öğrenci ders yükünü tamamlamış olmasına rağmen fazladan ders almak isterse danışmanın teklifi, EADB’nin ADAK önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile alabilirler.

 

MSB Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği ve 6111 sayılı Kanun uyarınca, lisansüstü öğrenimi nedeniyle askere sevki tehir edilen yükümlülerden kaydını yeniletmediği ve öğrenimine devam etmediği tespit edilenlerin ilgili dönemlerde sevk tehirleri iptal edilecektir. 

 

 

 

ENSTİTÜ DUYURULARI

Top